Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, którzy w zorganizowanej formie bezpośrednio współdziałają z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.

Celem Akcji Katolickiej jest szczególne połączenie rozproszonych sił ludzi wierzących i skierowanie ich do najistotniejszych zagadnień życia społecznego. Według Statutu Akcji Katolickiej w Polsce, zatwierdzonego w dniu 2 maja 1996 roku przez Konferencję Episkopatu Polski, zadaniem Akcji Katolickiej jest pogłębianie życia religijnego, moralnego i intelektualnego i kulturalnego swoich członków oraz ukierunkowanie ich na zadania apostolskie tj. na przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenie wiary i moralności chrześcijańskiej, kształcenie działaczy katolickich i wychowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym.

Statut Akcji Katolickiej postanawia, że członkiem Akcji Katolickiej może zostać osoba, która ukończyła 18- rok życia. Trzeba, aby odbyła ona roczny staż kandydacki i złożyła oświadczenie o gotowości wstąpienia do stowarzyszenia. Otrzymuje wówczas legitymację, znaczek i jest zobowiązana do realizowania wszystkich celów stowarzyszenia. Spotkania Akcji Katolickiej odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy  Świętej o godz. 15.00